ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
89พิเศษ/๒๕๕๘เตียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ (เช่ารถบัส)135000.0023-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
65ศธ 0518.03/บพ.124/58ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศและรถตู้)207200.0028-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
66ศธ 0518.03/บพ.123/58ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ และสานสัมพันธ์เพื่อนกันตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2557 (ค่าอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก) 913750.0028-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
67ศธ 0518.09/75.7ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0006-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
75กผ (ผ) ๑๕๘/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน4977600.0019-05-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
69ศธ 0518.09/191.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม650000.0022-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
7651/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1125000.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
7752/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1337500.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
85ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0030-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
148ศธ0518.09/พ.ทร.264.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร741510.0001-07-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล