ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
105งด1413/58ราคากลางอะไหล่ลิฟท์ 111087.4010-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
95กผ (ผ) ๑๑๙๐/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน5000000.0011-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
93งด.1381/58ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับงานปรับปรุงโรงอาหารถาวรเป็นห้องอ่านหนังสือ รายการที่ 1 โต๊ะพับอเนกประสงค์แบบขาเหล็กพ่นสี ขนาดกว้าง 0.60 m. ยาว1.50 m. สูง 0.75 m. จำนวน 192 ตัว225984.0013-08-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
113กน.พิเศษ/2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา101000.0013-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
96ศธ ๐๕๑๘.๐๕/๒๔๔๔ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพดิจิตอลและระบบเสียงพร้อมติดตั้ง อาคารคณะรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น ๑ ระบบ35946600.0014-08-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
91กผ(ผ) 952/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8)4708000.0017-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
97กผ (ผ)923/2558ราคากลางงานก่อสร้างแท่นประดิษฐสถานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและแบบภูมิทัศน์ สาขาวิทยฯ จังหวัดพังงา (เพิ่มเติม)2013000.0020-08-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
124งด.๑๖๕/๕๘สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)1752820.2003-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
173งด. 169/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย89148000.0014-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง