ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
109พิเศษจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (10)2580600.0015-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
190158073ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านลิฟท์หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์2713700.0015-09-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
225งด. 181/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 627547.5615-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
98ศธ 0518.35/2633ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์และเครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง450000.0016-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
99ศธ 0518.35/2634ขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร เครื่องสับหญ้า เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย463310.0016-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
145ศธ 0518.09/พ.ทร.1.1ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0018-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
149งด.๑๗๘๙/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)88555615.3218-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
223งด.๒๐๘๙/๕๘จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริหารและบริหาร324222.0022-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
226งด. 2088/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร694512.0022-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
246งด. 2090/58ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 128400.0022-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง