ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 131-140 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
247งด. 2087/58ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร1600775.1622-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
104พิเศษเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1900000.0023-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
110กผ (ผ) 1303/2558ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา355000.0023-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
153ศธ 0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2023-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
133ศธ 0518.09/พ.ทร.4.1ประกาศราคากลางบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า146590.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
137งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง499155.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
144ศธ 0518.09/พ.ทร.3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
140ศธ 0518.35/2244ซื้ออาหารสัตว์ อาหารนก และเวชภัณฑ์680000.0001-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
141ศธ 0518.3582245จัดซื้ออาหารข้น อาหารเหลว อาหารหยาบสำหรับสัตว์กีบ640000.0001-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
142ศธ 0518.35/2246จัดซื้อวัสดุเกษตร ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย ทราย103000.0001-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน