ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
41273/2557ปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง236700.0008-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
48ศธ.0518.0124/258ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา484000.0020-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
19ศธ0518.09/467.1ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน133250.0026-08-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
80รปม. /58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 11100500.0004-09-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
1ศธ 0518.14/ทรบ.483จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 81138500.0019-09-2014ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
12ศธ 0518.09/พิเศษประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0023-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
11ศธ 0518.09/2.4ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2025-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
9งด.ร.10/57จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง87320579.6426-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
10ศธ 0518.09/3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0029-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
2งด/พิเศษ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง 87320579.6402-10-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง