ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
5พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นครปักกิ่ง สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)1400000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
6พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)13291000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
18ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557519750.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
15พิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย178300.0029-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
17ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร139100.0030-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
16กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506563.1901-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
35งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตชองงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ43ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0006-11-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
70รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7247500.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
71รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 7399000.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
72รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9264000.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง