ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
79งด.509/58ราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) จำนวน1คัน1294000.0026-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
88กน.15/2558ราคากลางจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา309600.0005-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
38ศธ 0518.09/พ.ทร.๘๔.๑ราคากลางการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)109140.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
100งด.1070/57ราคากลางงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ134000.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
3326/2558ราคากลางค่าพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่174000.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
3422/2558ราคากลางค่าสวัสดิการอาหารและเคื่องดื่มฯ348480.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
42งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง169000.0013-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
45ศธ 0518.09/พ.ทร102.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557117000.0020-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
167งด. ๑๕๖๗/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาตร์ (เพิ่มเติม)398430.9620-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
43ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์600000.0021-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล