ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
44ศธ 0518.09/101.1ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง163731.4021-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
54ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์569363.0521-01-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
102งด.848/58ราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร463008.0022-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
46พิเศษ/58จ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสระบุรี รุ่น 111109800.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
74ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว890000.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
52ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557172250.0030-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
56ศธ 0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศราคากลางค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ห้อง ONE STOP SERVICE188748.0003-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
82กค/2558ราคากลางค่าที่พักและอาหารและค่านันทนาการโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินงบประมาณพัสดุภาครัฐ292730.0003-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
101งด.656/58ราคากลางงานจ้างตัดสูทสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ จำนวน 32 ชุด192000.0010-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
50รป.ม.176/2558ราคากลางโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ1100000.0011-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง