ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
55ศธ 0518.14/นว.23ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น2072000.0002-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
68ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557115500.0016-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
53ศธ 0518.14/ทรบ.197ราคากลางสำหรับจัดทัศนศึกษาและแนะแนวการสอบประมวลความรู้ รึ่นที่ 8 ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์227832.0017-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
73ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 179760.0017-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
58ศธ0518.09/พ.ทร.149.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)3240000.0019-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
64ศธ 0518.01/พิเศษราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 85779800.0031-03-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
63ศษ 0518.01/พิเศษราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 8607860.0008-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
59กผ(ผ)93/2558ประกาศราคากลางงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี2558921000.0009-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
199ศธ 0518.13/ขออนุมัติราคากลางในการดำเนินการโครงการขยายสายสื่อสัญญาณระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย26490781.8017-04-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
196กผ (ผ) 748/2559งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 ชั้น 1-5 (ด้่านหน้า) คณะนิติศาสตร์4775900.0020-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง