ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
565อว 0601.0102/งด.1897ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม804772.6825-08-2022e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
569อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
570อว.0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน ๑ ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
568อว0601.23/647ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ959619.0023-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
566อว 0601.0102/งด.ร196จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662394981.0022-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
564อว 0601.0102/งด.ร178ราคากลาง55252080.2415-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
567-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ8900000.0011-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
563อว0601.0115/0471รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0005-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
562อว 0601.0102/งด.12ครุภัณฑ์สื่อการสอนสำหรับห้องบรรยายอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 3 ห้อง 301 และ 302 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 1390800.0001-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
559อว 0601.0102/งด.1520จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ606098.0025-07-2022e-Biddingยกเลิกกองคลัง