ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
607อว 0301.0107.5/41ราคากลาง สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 740700.0025-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
609อว 0601.0107.5/188ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งและพื้นผิวจราจรในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ 6) (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน40000000.0022-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
603งด.1304ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.4009-05-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
602 อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662050291.2001-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
617อว0601.0102/งด.1229ราคากลางจัดซื้ออะไหล่ลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ109782.0019-04-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
601-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668900000.0011-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
59913032566จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4440500.0029-03-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง
597อว 0601.2305/6621จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ 895590.0014-03-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
621อว0601.0107.5/12งานปรับปรุงทาสีอาคารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 งาน2055600.0028-02-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
600อว 0601.0102/งด.990จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 3280000.0021-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง