ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
1ศธ 0518.14/ทรบ.483จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 81138500.0019-09-2014ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2งด/พิเศษ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง 87320579.6402-10-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
3/พิเศษจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี271400.0005-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
4/พิเศษจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)138565.0019-02-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
5พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นครปักกิ่ง สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)1400000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
6พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)13291000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
7งด685/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน232900.0026-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.684/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ232900.0024-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
9งด.ร.10/57จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง87320579.6426-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
10ศธ 0518.09/3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0029-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล