ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
102งด.848/58ราคากลางจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 6 อาคาร463008.0022-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
103งด.333/58ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243166.5017-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
104พิเศษเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1900000.0023-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
105งด1413/58ราคากลางอะไหล่ลิฟท์ 111087.4010-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
106พิเศษจัดทำหนังสือนามานุกรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง198000.0013-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
107พิเศษโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน440660.0020-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
108งส.พิเศษ/โครงการจัดเลี้ยงบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๕๘ 346000.0016-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
109พิเศษจ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (10)2580600.0015-09-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
110กผ (ผ) 1303/2558ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา355000.0023-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
111กผ(ผ)๑๔๙๖/๒๕๕๘ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู2277520.0013-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง