ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
112กผ (ผ) ๙๖๔/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางงานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน2849303.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
113กน.พิเศษ/2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา101000.0013-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
114พิเศษ/58ราคาโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10 (หัวหมาก และรุ่นที่ 7 (วิทยาเขตบางนา)2376000.0016-10-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
116กผ (ผ)1366/2558งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคารหลังใหม่) สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา194570.9412-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
117งป.๙๕๐/๒๕๕๘ซื้อเครื่องถ่ายภาพนิ่งชนิดความเร็วสูงและคุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด430000.0017-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
118กผ (ผ) 1938/2558ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒250000.0003-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
119พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 8 จำนวน 261 ตัว391500.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
120พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12 จำนวน 90 ตัว135000.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
121พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 จำนวน 151 ตัว226500.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง