ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 651 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
11ศธ 0518.09/2.4ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2025-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
12ศธ 0518.09/พิเศษประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0023-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
13ศธ. 0518.0125/ 239 จ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่368600.0030-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
15พิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย178300.0029-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
16กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506563.1901-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
17ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร139100.0030-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
18ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557519750.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
19ศธ0518.09/467.1ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน133250.0026-08-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
20พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1-6) จำนวน 2 รายการ109140.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
21พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1,2,3,4,6) จำนวน 1 รายการ107000.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง