ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
32ศธ 0518.09/75.1ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0023-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
3326/2558ราคากลางค่าพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่174000.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
3422/2558ราคากลางค่าสวัสดิการอาหารและเคื่องดื่มฯ348480.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
35งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตชองงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ43ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0006-11-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
36งด.309/58ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ648000.0026-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
37กค/2558โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน560000.0003-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
38ศธ 0518.09/พ.ทร.๘๔.๑ราคากลางการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)109140.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
39งด.6140/57ราคากลางโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2923000.0021-05-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
40งด.333/58ราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243170.0224-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
41273/2557ปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง236700.0008-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง