ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
42งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง169000.0013-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
43ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์600000.0021-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
44ศธ 0518.09/101.1ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง163731.4021-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ 0518.09/พ.ทร102.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557117000.0020-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
46พิเศษ/58จ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสระบุรี รุ่น 111109800.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
47งด.510/58ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาลัย สายสนับสนุนวิชาการ2800000.0028-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
48ศธ.0518.0124/258ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา484000.0020-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
49/พิเศษจ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง733900.0017-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
50รป.ม.176/2558ราคากลางโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ1100000.0011-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
51ศธ0518.09/พ.ทร.124.1ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)168525.0011-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล