ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
52ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557172250.0030-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
53ศธ 0518.14/ทรบ.197ราคากลางสำหรับจัดทัศนศึกษาและแนะแนวการสอบประมวลความรู้ รึ่นที่ 8 ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์227832.0017-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
54ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์569363.0521-01-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
55ศธ 0518.14/นว.23ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น2072000.0002-03-2015ระหว่างดำเนินการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
56ศธ 0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศราคากลางค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ห้อง ONE STOP SERVICE188748.0003-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
57558053ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)1815000.0020-02-2015ยกเลิกกองคลัง
58ศธ0518.09/พ.ทร.149.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)3240000.0019-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
59กผ(ผ)93/2558ประกาศราคากลางงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี2558921000.0009-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
60237/557ราคากลางงานก่อสร้างซุ้มนักศึกษา ลานจอดรถและปรับพื้นที่ บริเวณด้านข้างอาคารรัฐศาสตร์ 12 ชั้น 12151000.0009-07-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
61กผ(ผ)269/2557จ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา377000.0025-06-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง