ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
72รปม./58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9264000.0017-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
73ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 179760.0017-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
74ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว890000.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
75กผ (ผ) ๑๕๘/๒๕๕๘ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน4977600.0019-05-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
7651/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1125000.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
7752/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1337500.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
78กผ(ผ)397/2557ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3661790.0026-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
79งด.509/58ราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง หลังคาสูง(ดีเซล) จำนวน1คัน1294000.0026-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
80รปม. /58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 11100500.0004-09-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
81กผ (ผ) ๖๑๓/๒๕๕๘งานติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒-๘ 3655000.0006-07-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง