ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
82กค/2558ราคากลางค่าที่พักและอาหารและค่านันทนาการโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงินงบประมาณพัสดุภาครัฐ292730.0003-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
83งค.(ค)082/2558ขออนุมัติกำหนดราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง399110.0007-07-2015e-Biddingยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
84งด.1043/2558ราคากลางและTOR ค่าจัดดอกไม้ที่ประทับ หน้าเวที ทางเสด็จ พวงมาลัยพระกร721000.0019-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
85ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0030-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
86กผ(ผ)526/2558ราคากลางครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น หลังใหม่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา2591540.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
8719/2558จ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)3058752.6503-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
88กน.15/2558ราคากลางจัดซื้อชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา309600.0005-01-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
89พิเศษ/๒๕๕๘เตียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ (เช่ารถบัส)135000.0023-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
90พิเศษ/2558ราคากลางจัดซื่อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 95 ตัว300000.0010-08-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
91กผ(ผ) 952/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8)4708000.0017-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง