ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
638อว0601.1901/พด656/67จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน 499984.2506-03-2024เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
637อว 0601.13/1142ราคากลาง1996620.0008-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
636อว 0601.13/สม.453ราคากลาง1996620.0015-08-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
635อว 0601.0102/งด.1011จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 8,800 ซีซี ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยส์เย็นฝังฝ้า ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู มีคอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ซีซี จำนวน 2 คัน12000000.0021-02-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
634อว ๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.ร.๑๘จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 1809000.0031-10-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
633อว 0601.1901/พด432/6จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ647600.0024-01-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
632อว0601.0102/งด.466กำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,000 ชุด540000.0014-12-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
631อว 0601.2307/081จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด 1926200.0020-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
630อว0601.03/LOG275จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 2210000.0021-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
629อว 0601.2307/084ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา ๑ ปี3917375.0004-12-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง