ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
608อว 0601.0603/คพ.26.3ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0022-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
607อว 0301.0107.5/41ราคากลาง สำหรับงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุม และห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน 740700.0025-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
606อว 0601.2307/033จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)2495240.0006-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
605อว 0601.2307/052จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ818550.0023-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
604 อว 0601.2306/จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566879112.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
603งด.1304ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก36195.4009-05-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
602 อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662050291.2001-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
601-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668900000.0011-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
600อว 0601.0102/งด.990จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 3280000.0021-02-2023เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
59913032566จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4440500.0029-03-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง