ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 642 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
594อว 0601.23.05/เศษจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651889941.0014-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
593-ประกาศราคากลางซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ด้าน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด1343385.0030-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
592-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0020-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
591อว 0601.0102/งด.2146จ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง) 2779701.0027-09-2022เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
590อว 0601.0102/งด.507ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 101653600.0013-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
589อว 0601.0102/งด.749ขออนุมติร่างขอบเขตของงานจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 105549100.0013-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
588อว 0601.2306/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ893450.0023-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
587อว 0601.2306/64จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ802500.0022-12-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
586อว 0601.2303/020จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ693360.0024-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
585อว 0601.2307/054ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด1500000.0024-11-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์