ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
442ที่ งวผ55/2561ประกาศราคากลางงานทาสีทางเดินภายในอาคาร ของคณะรัฐศาสตร์843500.0026-07-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
466-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง ๓๒๑, ๓๒๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 921800.0020-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
467-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550100.0009-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
487-ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.0010-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
574-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0013-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
592-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0020-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
593-ประกาศราคากลางซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ด้าน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด1343385.0030-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
608อว 0601.0603/คพ.26.3ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0022-06-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
611-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
612-ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์