ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
227ศธ0518.09/พ.ทร.97.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์320000.0022-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
243ศธ 0518.09/พ.ทร.14.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom246849.0023-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
245ศธ 0518.09/พ.ทร.15.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA153288.2029-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
260ศธ 0518.09/พ.ทร.40.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบ (ส่วนภูมิภาค)149265.0027-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
261ศธ 0518.09/พ.ทร.39.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)198378.0024-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
266ศธ 0518.09/พ.ทร.86.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ซองประวัตินักศึกษา189390.0025-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
270ศธ 0518.09/พด.18จ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559105000.0012-01-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
271ศธ 0518.09/พ.ทร.89.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์383935.0023-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
272ศธ0518.09/พ.ทร.340.1ประกาศราคากลางจ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ188320.0030-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
276ศธ0518.09/พ.ทร.111.1ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์831700.0013-01-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล