ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 111-120 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
281ศธ 0518.09/พด.360ประกาศราคากลางพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2559 151200.0005-09-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
287ศธ0518.09/พ.ทร.273.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร1145970.0006-07-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
293ศธ 0518.09/พ.ทร.41.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มตารางสอบไล่รายบุคคล (นักศึกษาส่วนภูมิภาค)154615.0026-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
294ศธ 0518.09/พด.145ประการาคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559136800.0007-02-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
295ศธ0518.09/พ.ทร.70.1ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง461549.8508-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
297ศธ 0518.09/พ.ทร.60.1ประกาศราคากลางจ้างทำสติ๊กเกอร์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ด107000.0026-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
305ศธ 0518.09/0904ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2560 (ม.ร.1)2475000.0031-03-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
308ศธ 0518.09/พ.ทร.16.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า146590.0029-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
326ศธ0518.09/พ.ทร.113.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ HP1057902.0023-05-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
335ศธ0518.09/พ.ทร.143.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง164000.0031-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล