ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 121-130 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
335ศธ0518.09/พ.ทร.143.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง164000.0031-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
338ศธ 0518.09/พด.166ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2560 (ม.ร.1) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว741000.0006-03-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
339ศธ0518.09/พ.ทร.53.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย160500.0008-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
343ศธ0518.09/พ.ทร.72.1ประกาศราคากลางจ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 20,000 แผ่น รวมจำนวน 40,000 แผ่น188320.0030-01-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
345ศธ0518.09/พิเศษประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559151200.0008-05-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
351ศธ0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom 369417.5005-04-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
352ศธ0518.09/พ.ทร.235.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง264400.0012-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
355ศธ0518.09/402ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560162000.0025-04-2017ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
359ศธ0518.09/พ.ทร.268.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร871000.0031-07-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
376ศธ0518.09/พ.ทร.267.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร108000.0010-08-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล