ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 131-140 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
397ศธ0518.09/พ.ทร.8.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2560 และสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2560151200.0019-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
398ศธ0518.09/พ.ทร.7.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom 202743.6028-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
399ศธ0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และ ฺBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA153288.2028-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
416ศธ0518.09/พ.ทร.12.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560162000.0017-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
426ศธ0518.09/พ.ทร.96.2ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ191316.0014-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
432ศธ 0518.09/พ.ทร.98.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560137800.0019-01-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
433ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560228000.0008-02-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
443ศธ0518.09/พ.ทร.124.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม.ร.๑)2480000.0013-03-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
444ศธ0518.09/พ.ทร.110.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม.ร.๑)739500.0020-02-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
449ศธ0518.09/พ.ทร.219.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร588500.0029-08-2018e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล