ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 604 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
158พิเศษ/59ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ105300.0011-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
209พิเศษ/2559ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้115000.0028-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
2222092/2559โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา304880.0019-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
273ง.นศท.105/2559ขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน1214000.0017-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
312กน3389/2559ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ244000.0028-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
313กน พิเศษ/2560จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน250000.0023-01-2560e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
322งธ18/2560ราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ302400.0003-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
333งบส.136/2559ขออนุมัติกำหนดราคากลางการจัดจ้างเช่าที่พักโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ104300.0004-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
348งบส.36/2560ราคากลางการจัดจ้างค่าเช่าที่พักโครางการเข้าร่วมการแข่งขันฯ182400.0010-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
349งบส.40/2560ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดจ้างค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ110400.0015-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา