ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
134พิเศษ/2558กำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นBraille Express 150 จำนวน 1 เครื่อง580000.0020-01-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
135งธ 4409/2558ร่างกำหนดราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน277800.0016-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
136งบส.05/2559ราคากลางสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การใก้บริการนักศึกษาพิการ"256000.0022-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
158พิเศษ/59ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ105300.0011-03-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
209พิเศษ/2559ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้115000.0028-07-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
2222092/2559โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา304880.0019-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
273ง.นศท.105/2559ขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน1214000.0017-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
312กน3389/2559ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ244000.0028-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
313กน พิเศษ/2560จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน250000.0023-01-2560e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
322งธ18/2560ราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ302400.0003-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา