ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 651 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
333งบส.136/2559ขออนุมัติกำหนดราคากลางการจัดจ้างเช่าที่พักโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ104300.0004-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
348งบส.36/2560ราคากลางการจัดจ้างค่าเช่าที่พักโครางการเข้าร่วมการแข่งขันฯ182400.0010-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
349งบส.40/2560ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดจ้างค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ110400.0015-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
360งบส09/2560ี่ร่าง TOR ค่าน้ำม้นเชื้อเพลิง250000.0010-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
361งบส.09/2560ราคากลาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง250000.0010-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
375กน1358/2560ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิงเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ104000.0008-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
3932810/2560จัดซื้อชุดแข่งขันและ อุปกรณ์กีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก103277.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
394กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
403กน2473/2560ราคากลางโครงการอบรมเชขิงปฎิบัติการบุคลากรด้านบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.0130000.0013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
404งธ113/2560ราคากลาง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ62000.0019-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา