ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 41-50 of 604 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
419งก.148/2561ราคากลาง โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
420งก.148/2561ร่างขอบเขตของงาน โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
421กน395/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร่างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
424งน177.1/2560โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่อง ระบบสารสนเทศการแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
425งน177.1/2560 เชิงปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระบบสารสนเทศการให้การแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
434งบส66/2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ240000.0018-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
435งบส93/2561ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ166800.0007-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
437งธ53/2561ราคากลางจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.0001-06-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
439งธ40/2561ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)211150.0026-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
445งวน271/2560ราคากลางจักจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่ จำนวน 7 รายการ146250.0011-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา