ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
435งบส93/2561ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ166800.0007-05-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
437งธ53/2561ราคากลางจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ81534.0001-06-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
439งธ40/2561ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์)211150.0026-04-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
445งวน271/2560ราคากลางจักจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่ จำนวน 7 รายการ146250.0011-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
446งวน272/2560ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่146250.0011-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
15พิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย178300.0029-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
10ศธ 0518.09/3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0029-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
11ศธ 0518.09/2.4ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2025-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
12ศธ 0518.09/พิเศษประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0023-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
17ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร139100.0030-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล