ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 604 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
446งวน272/2560ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม ม.ร.ส.สำหรับใช้ในการสอบไล่146250.0011-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
15พิเศษโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย178300.0029-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองแผนงาน
10ศธ 0518.09/3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0029-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
11ศธ 0518.09/2.4ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2025-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
12ศธ 0518.09/พิเศษประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0023-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
17ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร139100.0030-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
18ศธ 0518.09/พ.ทร.11.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557519750.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
19ศธ0518.09/467.1ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน133250.0026-08-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
32ศธ 0518.09/75.1ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0023-12-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
38ศธ 0518.09/พ.ทร.๘๔.๑ราคากลางการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.25)109140.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล