ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 604 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
43ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์600000.0021-01-2015e-Biddingยกเลิกสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
44ศธ 0518.09/101.1ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง163731.4021-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
45ศธ 0518.09/พ.ทร102.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557117000.0020-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
51ศธ0518.09/พ.ทร.124.1ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)168525.0011-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
52ศธ 0518.09/พ.ทร.99.1ราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557172250.0030-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
54ศธ 0518.09/86.1ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์569363.0521-01-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
56ศธ 0518.09/พ.ทร.87.1ประกาศราคากลางค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ห้อง ONE STOP SERVICE188748.0003-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
58ศธ0518.09/พ.ทร.149.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)3240000.0019-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
67ศธ 0518.09/75.7ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0006-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
68ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557115500.0016-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล