ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 620 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
58ศธ0518.09/พ.ทร.149.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ. 2558 (ม.ร.1)3240000.0019-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
67ศธ 0518.09/75.7ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์734020.0006-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
68ศธ0518.09/พ.ทร.179.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557115500.0016-03-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
69ศธ 0518.09/191.1ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสแกนภาพจากฟิล์มไมโครฟิล์ม650000.0022-05-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
73ศธ0518.09/พ.ทร.150.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 179760.0017-03-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
74ศธ0518.09/พ.ทร.108.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาคและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.ร.๑) และบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว890000.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
85ศธ0518.09/พ.ทร.265.1ราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0030-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
92ศธ0518.09/พ.ทร.161.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย160500.0027-02-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
133ศธ 0518.09/พ.ทร.4.1ประกาศราคากลางบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า146590.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
144ศธ 0518.09/พ.ทร.3.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง246849.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล