ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 631 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
145ศธ 0518.09/พ.ทร.1.1ประกาศราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร200000.0018-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
147ศธ 0518.09/พ.ทร.16.3ประกาศราคากลางจ้างทำแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ188320.0018-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
148ศธ0518.09/พ.ทร.264.1ประกาศราคากลางจ้างทำปกปริญญาบัตร741510.0001-07-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
153ศธ 0518.09/พ.ทร.2.1ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ LINE PRINTER และBARCODE PRINTER ยี่ห้อ PRINTRONIX และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ยี่ห้อ NISCA168482.2023-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
155ศธ 0518.09/พ.ทร.63.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา (ส่วนกลาง)176336.0022-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
157ศธ0518.09/พ.ทร.106.1ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง100152.0018-02-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
179ศธ 0518.09/พ.ทร.32.2ประกาศราคากลางเครื่องพิมพ์ Line Printer870000.0013-05-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
186ศธ 0518.09/พ.ทร.71.1ประกาศราคากลางหมึกพิมพ์ HP1060000.0030-05-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
187ศธ0518.09/พ.ทร.261.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร194740.0027-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
192ศธ 0518.09/192.2ประกาศราคากลางระบบ Upgrade ระบบจัดเก็บเอกสาร1400000.0015-01-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล