ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
2งด/พิเศษ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง 87320579.6402-10-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
3/พิเศษจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี271400.0005-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
4/พิเศษจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)138565.0019-02-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
5พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นครปักกิ่ง สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)1400000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
6พิเศษ/2557จ้างเหมาโครงการศึกษาดูงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 5 (วิทยาเขตบางนา)13291000.0002-10-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
7งด685/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน232900.0026-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
8งด.684/57ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ232900.0024-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
9งด.ร.10/57จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง87320579.6426-09-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
13ศธ. 0518.0125/ 239 จ้างตัดสูท นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่368600.0030-06-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
16กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506563.1901-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง