ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
137งด.1816/58ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จ้างบริการดูแลเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และจ้างบริการตรวจเช็คและทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง499155.0024-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
138กองคลัง/ราคากลางโครงการการเสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพนธ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี290960.0006-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
139งด.5/59ราคากลางค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดื่มโครงการฝึกอบรม เรื่อง การตัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)108000.0015-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
146งส. พิเศษ/2558ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0024-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
149งด.๑๗๘๙/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)88555615.3218-09-2015เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
150งด.๑๕๖๕/๕๘ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อาคารโรงพลศึกษา (ยิมเนเซียม 2)125509.4708-07-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
156กผ(ผ)213/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน 8741900.0022-01-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
159พิเศษขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557-2558 (รุ่นที่ 41) ประจำปีงบประมาณ 2559 3068000.0009-02-2016ระหว่างดำเนินการกองคลัง
160กผ(ผ) 464/2559ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า - ออก (ประตู 8) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 24671000.0025-03-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
161ศธ 0518.01/พิเศษราคากลางจ้างจัดศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 9731710.0031-03-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง