ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 622 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
35งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตชองงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ43ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0006-11-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
36งด.309/58ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ648000.0026-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
37กค/2558โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน560000.0003-12-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
39งด.6140/57ราคากลางโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2923000.0021-05-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
40งด.333/58ราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร243170.0224-12-2014เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
41273/2557ปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง236700.0008-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
42งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง169000.0013-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
46พิเศษ/58จ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสระบุรี รุ่น 111109800.0027-01-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
47งด.510/58ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริหารมหาลัย สายสนับสนุนวิชาการ2800000.0028-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
48ศธ.0518.0124/258ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา484000.0020-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง