ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
157ศธ0518.09/พ.ทร.106.1ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง100152.0018-02-2016e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
80รปม. /58จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 11100500.0004-09-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
143ศธ 0518.35/2257จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า-ประปา วัสดุสำนักงาน100760.0001-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
113กน.พิเศษ/2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา101000.0013-08-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
23พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ101757.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
142ศธ 0518.35/2246จัดซื้อวัสดุเกษตร ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย ทราย103000.0001-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
3932810/2560จัดซื้อชุดแข่งขันและ อุปกรณ์กีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก103277.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
375กน1358/2560ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิงเตอร์และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ104000.0008-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
275กผ (ผ)๒๖๕๕/๒๕๕๙จ้างงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ งาน 104300.0016-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
333งบส.136/2559ขออนุมัติกำหนดราคากลางการจัดจ้างเช่าที่พักโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ104300.0004-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา