ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
424งน177.1/2560โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่อง ระบบสารสนเทศการแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
425งน177.1/2560 เชิงปฏิบัติการ ผู้ปฎิบัติงานด้านแนะแนว เรื่องระบบสารสนเทศการให้การแนะแนวและให้คำปรึกษาฯ130800.0015-09-2017เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
22พิเศษ/57ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 6 รายการ132573.0002-07-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
19ศธ0518.09/467.1ราคากลางคู่มือลงทะเบียนเรียน133250.0026-08-2014ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
237งด. 511/59ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4)133857.0026-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
100งด.1070/57ราคากลางงานซื้อเครื่องปรับอากาศของห้องรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ134000.0006-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
89พิเศษ/๒๕๕๘เตียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ (เช่ารถบัส)135000.0023-04-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
120พิเศษ/2559ราคากลางจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 12 จำนวน 90 ตัว135000.0027-10-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
220ศธ 0518.09/พด.197ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558135000.0005-04-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
171งด.๔๘๔/๕๙จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้องงานพัสดุ จำนวน ๒ เครื่อง135890.0011-05-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง