ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 71-80 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
432ศธ 0518.09/พ.ทร.98.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560137800.0019-01-2018เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
258ศธ 0518.03/บพ.367/59ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบอร์ดติดประกาศ จำนวน 3 ช่อง138000.0008-11-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
4/พิเศษจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)138565.0019-02-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
17ศธ 0518.09/พ.ทร.24.1ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร139100.0030-10-2014e-Marketระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
419งก.148/2561ราคากลาง โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
420งก.148/2561ร่างขอบเขตของงาน โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
206ศธ 0518.09/พด.131ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558142500.0005-02-2016ระหว่างดำเนินการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
35งส.พิเศษราคากลางและขอบเขตชองงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ43ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0006-11-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
146งส. พิเศษ/2558ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง144000.0024-11-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
175งส. พิเศษ/2559ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559144000.0019-04-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง