ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 1-10 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
604 อว 0601.2306/จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566879112.0004-10-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
578 อว 0601.23/จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ จัดซื้อครั้งที่ 23400000.0014-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
602 อว 0601.2307/022ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662050291.2001-05-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
618 อว 0601.2307/044จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567)1052880.0019-09-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
331-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐2454400.0015-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
332-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างฝ่ายจัดเลี้ยงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฝึกซ้อมฯ)690000.0015-05-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
336-ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงานจ้างค่าอาหารสำหรับบัณฑิต (วันรับจริง) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๔๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐1400000.0023-05-2017e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
388-ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดจ้างทำตาลปัตรไหมปักพระรูปพ่อขุนฯ และย่ามปักพระรูปพ่อขุนฯ จำนวน ๒ รายการ150000.0006-06-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
391-ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ รุ่นที่ 77500000.0008-11-2017คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
447-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13214200.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง