ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
172กผ(ผ) ๘๑๗/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานกั้นห้อง ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น คณะบริหารธุรกิจ2117000.0026-04-2016สอบราคายกเลิกกองคลัง
156กผ(ผ)213/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน 8741900.0022-01-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
321กผ(ผ)2585/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน330500.0009-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
319กผ(ผ)2590/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน 520600.0009-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
61กผ(ผ)269/2557จ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา377000.0025-06-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
78กผ(ผ)397/2557ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3661790.0026-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
86กผ(ผ)526/2558ราคากลางครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น หลังใหม่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา2591540.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
59กผ(ผ)93/2558ประกาศราคากลางงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี2558921000.0009-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
111กผ(ผ)๑๔๙๖/๒๕๕๘ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู2277520.0013-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
169กผ(ผ)๓๔๕/๒๕๕๙ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู2277520.0007-03-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง