ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 91-100 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
319กผ(ผ)2590/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน 520600.0009-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
61กผ(ผ)269/2557จ้างปรับปรุงห้องน้ำและทางลาดสำหรับคนพิการ กองกิจการนักศึกษา377000.0025-06-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
78กผ(ผ)397/2557ราคากลางงานปรับปรุงพื้นอาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 2-3661790.0026-11-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
86กผ(ผ)526/2558ราคากลางครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น หลังใหม่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา2591540.0022-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
59กผ(ผ)93/2558ประกาศราคากลางงานปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน ประจำปี2558921000.0009-04-2015e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
111กผ(ผ)๑๔๙๖/๒๕๕๘ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู2277520.0013-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
169กผ(ผ)๓๔๕/๒๕๕๙ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู2277520.0007-03-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
16กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506563.1901-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
138กองคลัง/ราคากลางโครงการการเสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพนธ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี290960.0006-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
273ง.นศท.105/2559ขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน1214000.0017-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา