ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 101-110 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
16กอ 804/2557โครงการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัยรามคำแหง75506563.1901-11-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
138กองคลัง/ราคากลางโครงการการเสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพนธ์เพื่อการบริการที่เป็นเลิศของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี290960.0006-01-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
273ง.นศท.105/2559ขออนุมัติกำหนดราาคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน1214000.0017-10-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
419งก.148/2561ราคากลาง โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
420งก.148/2561ร่างขอบเขตของงาน โครงการเปิดโลกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา140000.0008-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
83งค.(ค)082/2558ขออนุมัติกำหนดราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง399110.0007-07-2015e-Biddingยกเลิกสถาบันคอมพิวเตอร์
557งค.13.4/65จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการเว็บไซต์หน่วยงานและบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding841020.0024-12-2021e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
533งค.34.2/65โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบสารสนเทศ (Application Server) จำนวน 1 ระบบ4499992.0011-02-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
395งช 718/2559ราคากลางจ้างดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 12 เครื่อง333465.5023-09-2016เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการกองคลัง
438งด. 1058/61ขออนุมัติราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม1329400.0013-07-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง