ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 11-20 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
448-ขออนุมัติราคากลางจ้างตัดชุดสูท นิติศาสตรมหาบัณฑิต บางนา รุ่น 13 (ห้อง 1)228600.0005-08-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
466-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงพร้อมติดตั้ง ห้อง ๓๒๑, ๓๒๒ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 921800.0020-06-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
467-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550100.0009-08-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
487-ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) 591000.0010-07-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
567-โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) จำนวน ๑ ระบบ8900000.0011-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
574-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0013-09-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
592-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) 512535.0020-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
593-ประกาศราคากลางซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) ด้าน 5 ชั้น (รศ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด1343385.0030-01-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
601-จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25668900000.0011-04-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
611-ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ825200.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์