ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 21-30 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
612-ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน1358000.0026-07-2023e-Biddingระหว่างดำเนินการคณะรัฐศาสตร์
656-จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ848510.0029-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
658-จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด2495240.0029-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
356.ราคากลางจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเชียงใหม่ รุ่นที่ 7188100.0001-07-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
3/พิเศษจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี271400.0005-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
4/พิเศษจัดทำ CD ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (รุ่นที่39)138565.0019-02-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
49/พิเศษจ้างเหมาเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครปฐม รุ่น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง733900.0017-02-2015ระหว่างดำเนินการกองคลัง
458010/62ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 17 เดินทางรวม 2 รอบ5400000.0003-01-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
6471จ้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารวิทยบริการและบริหาร (สธก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน1499300.0002-05-2024e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
59913032566จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง4440500.0029-03-2023e-Biddingยกเลิกกองคลัง