ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 31-40 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
190158073ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณด้านลิฟท์หลังอาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์2713700.0015-09-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
8719/2558จ้างปรับปรุงห้อง SCO 613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO)3058752.6503-07-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
1852 มิถุนายน 2559ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม"223200.0015-06-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
2222092/2559โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา304880.0019-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
3422/2558ราคากลางค่าสวัสดิการอาหารและเคื่องดื่มฯ348480.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
60237/557ราคากลางงานก่อสร้างซุ้มนักศึกษา ลานจอดรถและปรับพื้นที่ บริเวณด้านข้างอาคารรัฐศาสตร์ 12 ชั้น 12151000.0009-07-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
3326/2558ราคากลางค่าพักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่174000.0007-01-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
41273/2557ปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง236700.0008-08-2014ระหว่างดำเนินการกองคลัง
3932810/2560จัดซื้อชุดแข่งขันและ อุปกรณ์กีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก103277.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
7651/2558โครงการฝึกอบรมผู้นำจิตสาธารณะ รุ่นที่ 1125000.0029-06-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา