ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
312กน3389/2559ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ244000.0028-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
421กน395/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร่างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
24กน4163/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน180000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
25กน4164/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน105000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
315กผ (ผ)ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ชั้น ๗ อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ จำนวน ๑ งาน4999200.0001-09-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
198กผ (ผ) 1074/2558 ก่อสร้างซุ้มที่พักนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง10030000.0006-08-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
110กผ (ผ) 1303/2558ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา355000.0023-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
125กผ (ผ) 1932/2558ราคากลางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8) 4466000.0008-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
118กผ (ผ) 1938/2558ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒250000.0003-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง