ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 51-60 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
403กน2473/2560ราคากลางโครงการอบรมเชขิงปฎิบัติการบุคลากรด้านบริหารงานด้านกิจการนักศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 กิจการนักศึกษา 4.0130000.0013-09-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
394กน2811/2560ค่าอาหารนักกีฬาโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก36960.0030-10-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
411กน3367/2561จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้น้ำร้อน - น้ำเย็น6500.0027-12-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
312กน3389/2559ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ244000.0028-12-2559e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
421กน395/2561โครงการรามคำแหงรวมใจสร่างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ9600.0014-02-2018e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
24กน4163/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน180000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
25กน4164/2557ราคากลาง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง จิตรสาธารณะกับการพัฒนาคุณภาพงาน105000.0002-12-2014e-Marketระหว่างดำเนินการกองกิจการนักศึกษา
315กผ (ผ)ประกาศราคากลางงานปรับปรุง ชั้น ๗ อาคารสำนักพิมพ์ สถาบันการศึกษานานาชาติ จำนวน ๑ งาน4999200.0001-09-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
198กผ (ผ) 1074/2558 ก่อสร้างซุ้มที่พักนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง10030000.0006-08-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
115กผ (ผ) 1184/2558ขออนุมัติราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สภาข้าราชการและลูกจ้าง195553.2003-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง