ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 656 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
110กผ (ผ) 1303/2558ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา355000.0023-09-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
125กผ (ผ) 1932/2558ราคากลางปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8) 4466000.0008-12-2015สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
118กผ (ผ) 1938/2558ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒250000.0003-12-2015e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
301กผ (ผ) 244/2560จ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงาน 1 งาน280228.7502-02-2017e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
283กผ (ผ) 2591.3/2559งานปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน7597700.0019-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
314กผ (ผ) 2656/2559ขออนุมัติราคากลางงานซื้อเครื่องจักรและครุภัณฑ์แปรรูปกวาง จำนวน ๑๗ รายการ (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1613595.0016-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
316กผ (ผ) 2657/2559ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างอาคารโรงเรือนแปรรูปกวาง (สวสร.) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๑ หลัง1770700.0016-12-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
285กผ (ผ) 2991.1/2559งานทาสีภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน2641200.0016-12-2016คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
197กผ (ผ) 54/2558 ปรับปรุงคลิกนิกเป็นห้องเรียนคณะทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน4054800.0017-02-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
196กผ (ผ) 748/2559งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 ชั้น 1-5 (ด้่านหน้า) คณะนิติศาสตร์4775900.0020-04-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง