ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 81-90 of 626 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
317กผ(ผ(2588/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารคีรีมาศ (KMB) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน284600.0009-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
250กผ(ผ) 1370/2559ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์1118100.0024-08-2016e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
62กผ(ผ) 223/2557จ้าง งานปรับปรุงบันไดทางลาดสำหรับคนพิการ อาคารเวียงผา อาคารเวียงคำ อาคารกงไกรลาศ และอาคาร ศิลาบาตร จำนวน 4 อาคาร1000000.0029-05-2014e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
160กผ(ผ) 464/2559ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า - ออก (ประตู 8) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 24671000.0025-03-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
91กผ(ผ) 952/2558ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก (ประตู 8)4708000.0017-08-2015คัดเลือกยกเลิกกองคลัง
180กผ(ผ) พิเศษ/2558ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ (ยิมเนเซี่ยม ๒)2166000.0030-10-2015คัดเลือกระหว่างดำเนินการกองคลัง
230กผ(ผ) ๑๖๙๕/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงฝ้าเพดานในห้องเรียน ๔๑๖ และฝ้าเพดานบริเวณหลังห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของสถาบันภาษา 171600.0011-08-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง
172กผ(ผ) ๘๑๗/๒๕๕๙ขออนุมัติราคากลางงานกั้นห้อง ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๘ ชั้น คณะบริหารธุรกิจ2117000.0026-04-2016สอบราคายกเลิกกองคลัง
156กผ(ผ)213/2559งานปรับปรุงหอนาฬิกา (กอ.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน 8741900.0022-01-2016สอบราคาระหว่างดำเนินการกองคลัง
321กผ(ผ)2585/2559จ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ อาคารแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กน.) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน330500.0009-12-2016e-Marketระหว่างดำเนินการกองคลัง