ประกาศราคากลาง

You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.

Displaying 61-70 of 660 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายราคากลางวันที่ประกาศวิธิจัดหาสถานะหน่วยงาน
569อว 0601.23/646โครงการจัดซื้อระบบจัดการเส้นทางงานดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ3399390.0025-08-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
554อว 0601.23/56โครงการครุภัณฑ์จัดซื้อเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง12480587.0002-06-2022e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
473อว 0601.23/ขออนุมัติกำหนดราคากลางในการดำเนินการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน ๑ ระบบ828180.0002-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการกองคลัง
480อว 0601.23/ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ1840832.9013-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
482อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ปี)2042758.4025-02-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
483อว 0601.23/ จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า340260.0018-09-2019เฉพาะเจาะจงระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
484อว 0601.23/ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 930000.0018-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
485อว 0601.23/ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ 930000.0003-12-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
486อว 0601.23/ จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ1194120.0031-10-2019e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์
488อว 0601.23/ ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด925282.5018-05-2020e-Biddingระหว่างดำเนินการสถาบันคอมพิวเตอร์